JB HiFi PRAHRAN
282 Chapel Street
PRAHRAN VIC 3181
Australia
Phone: 03 9514 7500