Camera House Sydney
Shop 9, 250 Pitt St
Sydney NSW 2000
Australia